KS Material Co. Ltd.
MAP MAIL

Headquarters of KS Material Co., Ltd.

Kosei No.3 Bldg. 4F, 2-12-11 Shinyokohama,
Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 222-0033, JAPAN

Engineering Department

8-47-48 Shinyoshidahigashi, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 223-0058, Japan

SMP Department

718-1 Nippa-cho, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 223-0057, JAPAN

Sapporo Office

Hiragishi Grand Bldg 2F, 3-5-4-22 Hiragishi, Toyohira-ku
Sapporo-shi, Hokkaido 062-0933, JAPAN